Written Answers - Scéimeanna Rannach

Thursday, 13 October 2011

Dáil Éireann Debate
Vol. 743 No. 3

First Page Previous Page Page of 178 Next Page Last Page

  128.  D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív  Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív   den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta  Information on Jimmy Deenihan  Zoom on Jimmy Deenihan   an bhfuil i gceist aige faomhadh a thabhairt do na dréachtscéimeanna atá molta ag Foras na Gaeilge ag cur san áireamh an mhíshástacht atá ar chuid mhaith den earnáil dheonach Ghaeilge faoi na scéimeanna agus an éiginnteacht a chothóidh na scéimeanna seo maidir le cistíocht leanúnach do chuid de na heagraíochtaí is foirfe Gaeilge dá bhfuil ann; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [29375/11]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley  Zoom on Dinny McGinley  Mar a thuigfidh an Teachta Dála, is í an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) a ghlacann na cinntí straitéiseacha maidir le Foras na Gaeilge.

Ag an gcruinniú CATT ar 12 Deireadh Fómhair 2011, nótáladh an dul chun cinn atá déanta ag Foras na Gaeilge go dtí seo i ndáil le punann dréacht-scéimeanna a ullmhú don tsamhail mhaoinithe iomaíoch nua, a bhfuil sé mar sprioc aici tairbhí suntasacha luach ar airgead a bhaint amach agus dualgais reachtúla Fhoras na Gaeilge a chomhlíonadh go héifeachtach.

Iarradh ar an bhForas tréimhse bhreise chomhairliúcháin 12 seachtain a chur ar fáil i ndáil le punann na ndréacht-scéimeanna, go háirithe leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe agus a chinntiú go dtabharfar deis do chomhlachtaí reachtúla bainteacha an tionchar a bheidh ag na dréacht-scéimeanna ar a réimsí feidhmiúcháin a bhreithniú. Iarradh freisin go ndéanfaí an punann dréacht-scéimeanna a leasú de réir mar is gá agus mar is cuí, ag féachaint don phróiseas comhairliúcháin leathnaithe.

Chomh maith leis sin, iarradh ar an bhForas cás gnó mionsonraithe a ullmhú, le cúnamh neamhspleách más gá, chun tacú le punann na ndréacht-scéimeanna, mar aon le plean tionsca[769]dail athbhreithnithe a ullmhú, i gcomhar leis na Ranna Urraíochta, a thabharfaidh aird mar is cuí ar chur i gcrích an phróisis athbhreithnithe mar bheart práinne.

D’aontaigh an CATT go ndéanfaí ordú ag an am cuí faoi alt 28(2)(b) den Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999 (Uimh.1 de 1999) chun an tagairt do na heagraíochtaí atá liostaithe sa tábla sa mhír seo a bhaint. D’iarr an CATT tuarascáil eile ar an dul chun cinn maidir leis an bpróiseas athbhreithnithe ag an gcéad chruinniú eile den CATT i mí Feabhra 2012.


Last Updated: 08/03/2013 18:16:02 First Page Previous Page Page of 178 Next Page Last Page